Dagordning

1.      Start kl. 14.00

2.      Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.

3.      Val av mötessekreterare.

4.      Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

5.      Fastställande av röstlängd.

6.      Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande.

7.      Godkännande av dagordningen.

8.      Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

9.      Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning.

10.    Fråga om ansvarsfrihet.

11.    Budget

12.    Verksamhetsplan

13.    Fastställande av antal ledamöter.

14.    Fastställande av antal suppleanter.

15.    Val av ordförande. 

16.    Val av övriga ledamöter.

17.    Val av suppleanter.

18.    Val av revisorer.

19.    Val av revisorssuppleant.  

20.    Fastställande av antal ledamöter i valberedning.

21.    Val av ledamöter i valberedning.

22.   Övriga ärenden

        a) Information om dagliv verksamhet

        b) Avtackning revisor

23.   Årsmötets avslutande.